ترش مزه های غیر بهداشتی

چاپ

از سوی روابط عمومی سازمان غذا و دارو؛اسامی ترش مزه ها و لواشک های غیربهداشتی اعلام شد

 

روابط عمومی سازمان غذا و دارو، در اطلاعیه‌ای اسامی برخی فرآورده های غذایی ترش مزه را به علت جعل یا نداشتن اسناد بهداشتی، اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌ای ضمن معرفی برخی فرآورده های غذایی ترش مزه فاقد مستندات بهداشتی، از مردم خواست از خریداری  آنها خودداری کنند.

بنا براین گزارش، ﻟﻮاﺷﮏ با نام تجاری ﺑﻠﻮچ، آﻟﻮﭼﻪ ﻓﺮآوری ﺷﺪه با نام های تجاری ﺑﻬﻨﺎزﺗﺮش، ﻣﯽ ﺧﻮش، آﻟﻮﭼﻪ ﻓﺮآوری ﺷﺪه  آﻟﻮﭼﻪ  ذﻏﺎل اﺧﺘﻪ با نام تجاری ﺻﺒا، ﻟﻮاﺷﮏ روﻟﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ اورﻣﺎن با نام  تجاری   اورﻣﺎن، آﻟﻮﭼﻪ با نام  تجاری ارﻏﻮان، آﻟﺒﺎﻟﻮ ﻋﺴﻠﯽ با نام تجاری ﯾﺎﺳﯿﻦ و آﻟﻮﭼﻪ زرداﻟﻮ و ﺧﺸﮑﺒﺎر با نام تجاری ﻫﻔﺖ ﺳﺘﺎره به علت جعل اسناد مورد نیاز اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی به عنوان محصولات غیر مجاز برای عرضه و مصرف معرفی می شوند.

همچنین لواﺷﮏ  ﺷﺮﮐﺖ ارس آذرﺑﺎﯾﺠﺎن با نام تجاری ارس ﺗﺮش، اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه ﻓﺮاوری ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ زردآﻟﻮ، آﻟﻮﭼﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ، ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻮه، آﻟﺒﺎﻟﻮزﻏﺎل اﺧﺘﻪ، آﻟﻮﭼﻪ ﻗﺮﻣﺰ با نام  تجاری ﺳﺎﺗﮕﯿﻨﺎ، آﻟﻮﭼﻪ وزردآﻟﻮ  ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮش آوران ﺳﯿﺎﻣﮏ با نام تجاری اﺻﻞ اﮐﺒﺮی ﻗﻤﺮاﻟﺪﯾﻦ مشمول لیست محصولات غیر مجاز می‌شوند.

در ادامه اطلاعیه روابط عمومی سازمان غذا و داروآﻟﻮﭼﻪ  ﻧﮕﯿﻦ با نام  تجاری  ﻃﻼﯾﯽ و ﻓﺮآوری ﻟﻮاﺷﮏ -ﻓﺮآوری ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻮه- ﻓﺮآوری آﻟﻮﭼﻪ ﺷﺮاﺑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮآوری ﺧﺸﮑﺒﺎر آذرﻣﺘﯿﻦ با نام تجاری ﺗﺮش ﺗﮏ نیز به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی لازم  غیر مجاز شمرده شده اند.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو در پایان اطلاعیه خود از مردم خواسته است ضمن عدم خرید محصولات نام برده از طریق شماره تلفن ۶۶۴۰۵۵۶۹ نشانی محل عرضه آنها را  اطلاع  رسانی کنند تا با همکاری معاونت غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی های سراسر کشور نسبت به جمع آوری آن‌ها از سطح عرضه اقدامات لازم انجام شود.

 

منبع : غذا و دارو