روغن جایگزین کره کاکائو ( CBS)

چاپ

ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻫﺎي ﮐﺮه ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ( CBS) در دﺳﺘﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﻬﺎي ﻟﻮرﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﮐﺮه ﮐﺎﮐﺎﺋﻮي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد و رﻓﺘﺎر  ذوﺑﯽ  ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ دارد در ﺗﻬﯿﻪ ﺷﮑﻼت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ آن و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻي آن اﻣﺮوزه از ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺎﻟﻢ  و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮه ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ درﺷﮑﻼﺗﻬﺎي ﻗﺎﻟﺒﯽ و روﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ روﻏﻨﻬا داراي رﻓﺘﺎر ذوﺑﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و درﻣﻘﺎﺑﻞ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن داراي ﭘﺎﯾﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در زﻣﺎن اﻧﺒﺎرداري ﺷﮑﻼت ازﺑﻠﻮم زدن آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

 ویژگی ها:

مهمترین ویژگی  CBS ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﯿﺮي ﺑﺎﻻ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ دارد .  
-ﻣﺤﺼﻮﻻ ت ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از آﻧﻬﺎ داراي ﺑﺮاﻗﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري   ﺑﺮاﻗﯿﺖ  ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺳﺖ .
-اﻧﺪﭘﺲ  ﯾﺪ ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
-ﺳﺎزﮔﺎري   ﺑﺎ ﮐﺮه ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاکثر 5% در فاز چربی
-ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ اﺳﯿﺪ ﻟﻮرﯾﮏ
-از ﻟﺤﺎظ ﭼﺸﺎﯾﯽ وﻧﻘﻄﻪ ذوب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮه ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ اﺳﺖ ودر دﻫﺎن ﻣﺎﺳﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .
-ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻤﭙﺮﯾﻨﮓ ﺷﮑﻼت ﻧﺪارد و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯿﺰه ﻣﯽ ﺷﻮد ودر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻠﻮم ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ .
-ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﺎﻻاﺳﺖ  و در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ ذوب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
-داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﻼﺗﻬﺎي ﻗﺎﻟﺒﯽ ، ﭘﻮﺷﺶ دادن ﻣﺤﺼﻮﻻ ﺗﯽ ﻣﺜﻞ وﯾﻔﺮ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ و ﻣﺎرش ﻣﺎﻟﻮ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﻨﺎدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
-به دلیل SFC مناسب CBS ﻣﯽ  ﺗﻮان  اﯾﻦ روﻏﻦ را در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺧﺎﻣﻪ ﻗﻨﺎدي و ﭘﻨﯿﺮﻫﺎي ﭘﺮوﺳﺲ  و ﺗﻘﻠﯿﺪي بجای چربی حیوانی مورد استفاده قرار داد.

 

منبع : ویکیپدیا